Ученички парламент основан је као удружење ученика школе у циљу заступања интереса истих, учешћа у доношењу одлука и остваривања боље комуникације на релацији ученик – наставник, школа – локална заједница. Ученички парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда, изабрана демократским путем (јавним или тајним гласањем) на часу одељенскe заједнице.

Општи циљеви ученичког парламента су:

  • Активно учешће у свим васпитно – образовним активностима школе
  • Иницирање и реализовање акција у области науке, културе, спорта, волонтерског рада и других делатности од интереса за ученике школе
  • Развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором, Саветом родитеља, управом школе,локалном заједницом
  • Успостављање и развијање сарадње са ученичким парламентима, секцијама и другим организацијама за младе
  • Председник Ученичког парламента Прве обреновачке основне школе је Урош Зековић 8-2