На основу члана 77. Закона о основама система образовања и васпитања ( 3. 9. 2009.),  за дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметње у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план. Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивање детета  и ученика у редован васпитно – образовни ради његово осамостаљивање у вршњачком колективу.
 Ако наставник или стручни сарадник , утврди да дете/ученик не остварује очекиване исходе образовања и васпитања или остварује резултате који су значајно изнад општих и посебних стандарда приступа изради индивидуализованог начина рада.

Опширније...

Заштита ученика од насиља у васпитно – образовним установама је процес у ком учествују сви запослени, ученици, родитељи, локална заједница. 
Насиље, злостављање, занемаривање, који потенцијално угрожавају здравље, развој и достојанство  детета , представљају  повреду основних дечијих права.

Опширније...

Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса, рад, полазећи од анализе  шта је и како урађено. Самовредновање треба да одговори на три питања :
  •  колико је добра наша школа
  •  како то знамо
  •  шта да учинимо да буде још боља
Одговоре на ова питања могу дати наставници, ученици, родитељи, руководилац, односно управа школе. Самовредновање и вредновање је процес унапређења квалитета рада школе и обухвата седам области или подручја вредновања:

Опширније...