Нови Закон о основама система образовања и васпитања донет је у августу 2009. године и тиме су створени услови за институционалну подршку развоју и примени инклузивног образовања и обезбеђивање доступности образовања деци из различитих осетљивих група, која су до сада углавном остајала ван система.

Општи принципи система образовања и васпитања и право на образовање:

 • Једнакоправност и доступност образовања,
 • Квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање
 • Пуно поштовање права детета, ученика и одраслог
 • Образовање и васпитање које излази у сусрет различитим потребама ученика
 • Једнаке могућности образовања и васпитања у складу са потребама и интересовањима
 • Приступ свим нивоима образовања деци, ученицима и одраслима са сметњама у развоју и инвалидитетом

Подаци у време пре примене новог Закона о обухвату у образовању који опомињу:

 • 85% деце са тешкоћама у развоју није обухваћено било каквим видом системског образовања,
 • већину ученика у специјалним школама, чак до 80% чине ромска деца,
 • основну школу завршава око 75% деце са села,
 • мање од 37% ромске деце завршава основну школу,
 • 68% ромске деце напушта школовање још на нивоу основног образовања,
 • само 10% деце из ромских насеља је обухваћено обавезним образовањем, а нарочито је слаб обухват ромских девојчица.

Министарство просвете и науке кроз DILS пројекат промовише инклузивно образовање, то јест квалитетно образовање доступно и прилагођено сваком детету, без обзира на личне карактеристике, здравствено стање, националну припадност, породични статус, друштвени и материјални положај или место становања. Све пројектне активности усредсређене су на то да се школама и предшколским установама, запосленима у школама, деци и њиховим родитељима помогне да свако дете упише школу, има приступ образовању, да њихово образовање буде што квалитетније и да одговара њиховим потребама и могућностима. Стимулативно окружење за учење код ученика доприноси развоју мотивације за учење и истовремено помаже да је не изгубе. То значи да је потребно помоћи ученицима да науче како се учи, али и осигурати могућности за стручно усавршавање наставника и створити атмосферу у којој се нова знања и вештине максимално користе за унапређивање наставе. Истовремено се доста пажње посвећује превазилажењу узрока због којих деца, нарочито из сиромашних и сеоских породица и ромска деца, превремено напуштају школовање без прилике да се укључе у свет рада.

Спровођење DILS програма усмерено је и на подизање квалитета образовања, промоцију релевантног, употребљивог знања у безбедном окружењу и подстицајној атмосфери. То подразумева и праведност у систему образовања, што у пракси значи да је изузетно важно водити рачуна о томе да нико не буде ускраћен могућности школовања, али и да школовање што мање оптерети кућни буџет. На тај начин осигурава се и већа ефикасност система образовања.

Наша школа је током прошле године конкурисала за пројекат ДИЛС, Тим за инклузивно образовање је прошао низ обука и можемо се похвалити да је наш предлог пројекта одобрен од стране Министарства просвете и да ускоро почиње са реализацијом. Циљ пројекта наше школе под називом "СТВАРАЈУЋИ УЧИМО" је развој и унапређење ваннаставних активности, са посебним акцентом на укључивање деце са тешкоћама у учењу и развоју у секције. У оквиру пројекта унапредићемо постојеће секције у школи, оплеменићемо их новим наставним средствима, али и уводимо једну сасвим нову, креативну СТВАРАЛАЧКУ СЕКЦИЈУ. У оквиру Стваралачке секције планиране су активности као што су бојење и цртање на текстилу, стаклу, вајање, израда предмета и накита од глинамола, беолина, израда честитки, као и други уметнички и ликовни изрази. Наставни кадар наше школе, ће проћи кроз адекватну обуку за рад у креативној радионици, а планиране су и различите обуке и предавања ,вајара, сликара , дефектолога... Сви ученици имаће прилику да се укључе у рад секција и да испоље своје способности и креативност. Све активности пратиће адекватне изложбе, приредбе и друге манифестације у школи, али и у локалној средини.